Nồi hơi, lò hơi đốt dầu, đốt ga, LPG

  • Mô tả

Mô tả

1. Nồi hơi đốt dầu hộp khói ướt: 

Mã hiệu LD3/10W LD3/13W LD3.5/10W LD3.5/13W LD4/10W LD4/13W
Năng suất
sinh hơi (kg/h)
3000 3000 3500 3500 4000 4000
Áp suất làm việc (kG/cm2) 10 13 10 13 10 13
Nhiệt độ hơi bão hòa (oC) 183 194 183 194 183 194

 

Mã hiệu LD5/10W LD5/13W LD6/13W LD 7/13WH LD8/13WH LD10/13W
Năng suất
sinh hơi (kg/h)
5000 5000 6000 7000 8000 10000
Áp suất làm việc (kG/cm2) 10 13 13 13 13 13
Nhiệt độ hơi
bão hòa (oC)
183 194 194 194 194 194

2. Nồi hơi đốt dầu hộp khói ướt (ống lò lệch tâm):

Mã hiệu LD 1/8WH LD 1/10WH LD 1.5/10WH LD 2/10W LD 2.5/10W LD
2.5/14WH
Năng suất
sinh hơi (kg/h)
1000 1000 1500 2000 2500 2500
Áp suất
làm việc(kG/cm2)
8 10 10 10 10 14
Nhiệt độ hơi
bão hòa (oC)
175 183 183 183 183 197

3. Nồi hơi đốt dầu hộp khói khô:

Mã hiệu LD0.2/8K LD0.3/8K LD0.5/8K LD0.6/8K
Năng suất sinh hơi (kg/h) 200 300 500 600
Áp suất làm việc (kG/cm2) 8 8 8 8
Nhiệt độ hơi bão hòa (oC) 175 175 175 175

Nồi hơi đốt dầu kiểu trực lưu:

Mã hiệu LD0.1/5D LD0.15/5D LD0.2/5D LD0.3/8D LD0.5/8D LD 1/8D
Năng suất sinh hơi (kg/h) 100 150 200 300 500 1000
Áp suất làm việc (kG/cm2) 5 5 5 8 8 8
Nhiệt độ hơi bão hòa (oC) 158 158 158 175 175 175